En este blog podrá leer poemas del poeta valenciano Pere Bessó en catalán y Español/Castellano. También puede leer su vasta obra en su sitio web: http://perebesso.com

martes, 11 de agosto de 2009

L’ESPERA [CREDENCE CLEARWATER REVIVAL] PERE BESSÓ

Juan Gris, fot6ografía, canvaz.com

L’ESPERA
(CREDENCE CLEARWATER REVIVAL)

la conscience flambe
j’en oublie d’être seule
Rosaline LessardArribares a mi com despulla d’ona pirata, flonja, a la darrera platja i m’espolsares de damunt com arena de naufragi, polsosa i densa, vaivé de tonell desnonat amb pólvora mullada, ara només sóc a l’aguait de tu un solc de duna. Encendré una foguera per atraure el teu ull, infantaré la pluja, seré un infern de pedra i lava. Però no tornaràs.

Les ones ens retornen la follia una incessant sang brunzent l’aigua ens recorda el tors de Frida Kahlo a l’ara major dels sargassos esfumant-se pel portell de la conquilla l’aigua de la memòria agraeix la repujada de la mort en sinagües desori de dones que un dia ens somrigueren els cabells de l’aigua a la deriva com la teranyina del vent l’aigua recorda que l’aigua és claretat l’aigua ofereix el cul de l’huracà a la cuina del diable l’aigua de l’aspersió amaga els seus secrets de la malenconia no demanes si l’aigua recorda en moviments tectòniques i l’enfadament expectorant de lava no em preguntes si s’escola per revoltes fangoses i salabroses no em preguntes si resta encara en la foscor l’aigua torna de bell nou a casa
L’ESPERA
(CREDENCE CLEARWATER REVIVAL)la conscience flambé
j’en oublie d’être seule
Rosaline Lessard

Llegaste a mí como despojo de ola pirata, blanda, a la última playa y me sacudiste de encima como arena de naufragio, polvorienta y densa, vaivén de tonel desahuciado con pólvora mojada, ahora sólo soy en tu espera un surco de duna. Encenderé una hoguera para atraer tu ojo, daré a luz la lluvia, seré un infierno de piedra y lava. Pero no volverás.

Las olas nos retornan la locura una incesante sangre zumbante el agua nos recuerda el torso de Frida Kahlo en el ara mayor de los sargazos esfumándose por el portillo de la venera el agua de la memoria agradece la repujada de la muerte en enaguas barullo de mujeres que un día nos sonrieron los cabellos del agua a la deriva como la telaraña del viento el agua recuerda que el agua es claridad el agua ofrece el culo del huracán en la cocina del diablo el agua de la aspersión esconde sus secretos de la melancolía no preguntes si el agua recuerda en movimientos tectónicos y el enfado expectorante de lava no me preguntes si se escuela per revueltas fangosas y salobres no me preguntes si queda todavía en la obscuridad el agua vuelve de nuevo a casaEtiquetas: ,